8.Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Testi Çöz


REKLAMLAR
Ekleyen: soruca | Okunma Sayısı: 2560

PARAGRAFTA ANLAM

1. ’İlle de şu konuda yazacağım diye, önceden bir düşüncem yok şüphesiz. Ama bu güne kadar yayınladığım üç şiir kitabını karıştırınca, açıkça veya örtülü  ,bütün konularımın yaşadığım, bildiğim evler ve çevrelerden geldiğini görüyorum .

                 Yazar , bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

A) Şiirlerini nasıl yazdığı

B) Şiirlerini  ne zaman yazdığı

C) Şiirlerinin konularını nereden aldığı

D) Şiirlerinde neyi anlatmaya çalıştığı

 

2. Okumayı alışkanlık haline getirmek bugünkü okulun ve eğitimin başlıca amacıdır. Bütün eğitim ve öğretim kurumları, çeşitli araçlarla bu amacın gerçekleştirilmesine çalışmaktadırlar. Çünkü bu, sadece bireylerin gelişmesi için değil toplumların da gelişmesi için önemlidir.

Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim öğretim durumu                      B) Çalışmanın faydaları

C) Okuma alışkanlığı                             D) Kalkınmanın gerekliliği

 

                Kedimin sofada yok pıtırtısı                                

                Sesime gölgeler ses   vermededir                                  

                Saat tıkırtısı, kor Çıtırtısı

                 Gecem bu seslerle ürpermededir.                                            

3. Yukarıdaki dörtlüğün teması aşağıda­kilerden hangisidir?                                                                                       A.  yaşama sevinci        B. yalnızlık      C. hayvan sevgisi       D. yoksulluk

 

4. İkizdere, Rize'nin ilçelerinden biri. Bu ilçe­nin en belirgin özelliği yükseklerde bir vadide kurulmuş olması. İlçede, genellikle dağınık bir yerleşim düzeni hâkim. Burada yaklaşık yedi bin beş yüz kişi yaşıyor. Ancak yayla mevsimi­nin gelmesiyle ilçe nüfusu otuz-otuz beş bine çıkıyor. Çünkü gurbetçiler buradaki yaylalarda memleket hasreti gideriyor.

İkizdere ile ilgili aşağıdakilerden han­gisine değinilmemiştir?

A) coğrafi özelliklerine                                             B) nüfus durumuna

C) doğa sporuna uygun bir yer olduğuna                                  D) yerleşim biçimine  

 

5. İnsanın değeri, yaptığı işle ölçülür. Etrafımıza şöyle bir bakmakla bunu daha iyi açıklamış oluruz. Tarihin sayfalarını süsleyen Sokrates’i, Mimar Sinan’ı, Madam ve Mösyö Curiler’i, Fatih Sultan Mehmet’i, Atatürk’ü bir an gözümüzde canlandırmak, değerin, yapılan, yaptırılan işlerle sıkı sıkıya bağlantılı olduğunu kanıtlayan delillerdir.

   Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen nedir?

A) Başarılı olan her insan tarihteki haklı yerini alır.

B) İnsanlar yaptıkları işlerin iyiliği ile tarihe geçerler.

C) Başarısız insanlar değersizdir.

D) İnsanlar başardıkları işlere göre toplumların ve dünyanın gözünde değer kazanır.

6. “Her gün sadece yarım saat okumak bile yaşamında keyifli değişiklikler yapacaktır. Çünkü engin bilgi birikimlerinin tümünün emrinde olduğunu göreceksin. Yaşamında yapabileceğin tüm hatalar, bu yollardan senden önce yürümüş olan kişilerce önceden yapılmıştır. Daha da önemlisi yanıtlar ve çözümlerin tümü bu kitapların sayfalarında kayıtlıdır. Doğru kitapları oku. Senden öncekilerin güçlüklerle nasıl başa çıktıklarını öğren”.

 Parçaya uygun bir başlık verilmek istense, en uygunu aşağıdakilerden hangisi olur?

A) İnsan Sevgisi                                      B)  Yaşama Sevinci

C) Okumak                                              D) Kitapların Öğrettikleri

 

7.”Kalktığımda yağmur dinmişti. Yağmurun gece,evimizin teneke damına hızlı hızlı düşmesi beni epey korkutmuştu.Üç dört gün kapıdan dışarıya çıkamayacağımı sanmıştım.Ama durmuştu     işte,sıcak bir rüzgar esiyordu şimdi lodos filan olmalıydı.”

       Bu parçanın anlatımında ayrıntıların seçiminde aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır?

A)İşitme                   B)Görme                  C)Koklama               D)Dokunma

 

8.  (I) Heykel ve heykelciliğin tarihi eski zaman­lara kadar uzanır. (II) Ancak, ilk heykelin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinme­mektedir. (III) Özellikle mermerden yapılan heykeller, günümüze kadar sanat özellikleri­ni korumuştur. (IV) Dünyanın çeşitli yerlerin­de yapılan kazılarda mermer, ağaç, taş, piş­miş toprak, maden gibi çok çeşitli malzeme­den yapılmış heykel ve heykelciklere rastlan-maktadır.(V) Bunların büyük bir kısmı, çeşitli kavimlerin ilah saydıkları varlıkları tasvir et­mektedir. (VI) Bazı heykellerin de kral ailele­rini, kahramanları ve hayvanları tasvir ettik­leri görülmektedir.

                Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) II.                        B) III.                       C) IV.                       D) V.      

 

9.Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?

A-Mektuplar sanatçıları ele veren ipuçlarıdır.

B-Şehirli olmak, onu tanımak ve sevmekle başlar.

C-Sanıldığı kadar kolay bir şey değildir bu.

D-Kütüphanemin karşısına geçip kitaplarımı seyrettim.

 

10. Benim hiçbir öykümde önceden belirlenmiş bir iskelet olmadı. Roman üzerinde istediğim zaman çalışabilmeme karşın, öykünün "eşref saati"ni beklemem gerekirdi hep. Masanın başına oturup "Biraz öykü çalışayım." diye­medim hiç. Buna kalkıştığımda ise altını im­zalamayacağım çok kötü şeyler yazdığımı gördüm.

Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Roman, öykü gibi yazma süreci içinde oluşmuyor.

B) Roman, yazarın duygu dünyasını hiçbir zaman öykü kadar yansıtamaz.

C) Öykünün iletisi, romanınki gibi baştan belli değildir.

D) Öyküyle romanın yazılma sürecindeki asıl fark bu bence.

 

11. (I) Dünyanın birçok büyük kenti hayvanat bahçesi ile ünlüdür. (II) Ama bu hayvanat bahçeleri birer hayvan hapishanesinden başka bir şey değil. (III) Üstelik bu "mah­kumların tek suçu hayvan olmalarıdır. (IV) Yeryüzünde sadece insanlar yaşamıyor. (V) Hayvanlar kendi doğal ortamlarında yaşa­malı. (VI) Hayvanları kendi ortamının ev sa­hipliğinde ziyaret etmek ve gözlemlemek en güzeli.

                Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense, ikinci paragrafın kaçıncı cümleyle başla­ması uygun olur?

A) II.                        B) III.                       C)IV.                        D)V.      

 

12. Vermiyor. Kimi gazetelerde birkaç kişinin çabasıyla bir şeyler yapılıyor, o kadar. Gazetelerde bir ekonomi servisine beş kişi az görünür de kültür ve sanata iki kişi fazla görünür. Bu, beraberinde ister istemez sayfaya bir donukluk getiriyor.

Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

  1. Gazeteler kültür ve sanata önem veriyor mu?
  2. Ülkemizde kültür ve sanata önem veriliyor mu?
  3. Gazeteler neden kültür ve sanata gereken önemi vermiyor?
  4. Kültür ve sanat geliştirilebilir mi?

 

13.    Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?

I. kendine iş edinmişti        

II. vaktiyle okumamış olmanın           

III. durmadan çalışarak

IV. acısını çeken ve on beş, on altı yaşından sonra

V. halkın kültürünü zenginleştirmeyi                                                

VI. okuma yazma öğrenen Ahmet Mithat

A) II – IV – VI – III – V - I                                        C)V–VI–IV–III–II - I

B) III – II – V – VI – I – IV                                                       D) VI – V – IV – III – II - I

 

14. Eğer Türk ulusunun resim ve düzyazı sanatı olsay­dı bugün ulusumuzun gücü, olduğundan yüz kat fazla olurdu. Hayal gücünü en fazla işleten bu iki sanat şansı bizden esirgendi. Atalarımızın resimleri yok, onları hemen hemen bilmiyoruz. Minyatürler­den, Avrupa'nın o yüzyıllardaki ressamlarının tablo­larından hayal meyal seziyoruz onları.

Bu parçada Türk sanatı ürünlerinden hangile­rinin eksikliğine değinilmiştir?

A) Düzyazı, minyatür                                B) Tablo, düzyazı

C) Resim, düzyazı                                   D)  Resim, minyatür

 

15. Bir ülkenin gelişmesi, zenginleşmesi birtakım etkenlere bağlıdır. Bunlardan biri belki de en önem­lisi insanların çalışkanlığıdır. Ülkelerin çağdaşlaş­masını, uygarlık düzeylerinin yükselmesini sağ­layanlar insanlardır. Tembel kişilerin ne kendilerine ne de ülkelerine yararı olur. Ülkeleri kalkındıranlar, çalışkan insanlardır.

Paragrafta asıl anlatılmak istenen nedir?

  1. Ulusların zenginliği ipek, pamuk, altın değil, in­sanlardır.
  2. Nasihat (öğüt) istersen tembele iş buyur.
  3. Ülkeler, verimli oldukları oranda değil, özgür ol­duğu oranda gelişir.
  4. Vatan, çalışkan insanların omuzlarında yükselir.

 

16. “ Karagöz oyununda kimileri Karagöz'e ezilen un ufak edilen halkın gözüyle bakıyor. Ben öyle deği­lim. Bana göre Karagöz kaba kuvvettir. Okumuşla­rı, ince ve duygulu şeylere merak getirenleri kıran, asık suratlı bir kişidir. Kendisinin bilmediği şeyleri bildiği için ikide bir Hacivat'ı patağa çeken biridir. Hacivat ise sağduyudur, bilgi ve düşüncedir. “ Bu parçanın anlatımında başvurulan en belirgin anlatım yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanımlama                                         B) Karşılaştırma

C) Örnekleme                                          D) Benzetme

 

17. “Güzel şeyler hep böyle sürüp gitmez.Kimi zamanlar dünya başına yıkılır insanın ; zor  anlamsız , karanlık anlardır bunlar.Yaşanmayan ,sadece nefes alınıp verilen günlerdir.Boğucu günler…Cahit Sıtkı’nın dediği gibi, bu zamanlarda “Hiçbir şey insanı sarmaz,kandırmaz.”Etrafındaki hiçbir şey zevk vermez olur. “

Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?

A) Tanımlama                                         B) Karşılaştırma

C)  Benzetme                                          D) Tanık Gösterme

 

18.    Deyimler, atasözleri gibi her durumda kesin doğru olmayabilir ve genel kural niteliği taşımaz. Kurallı cümle niteliği gösteren deyimlerimiz de vardır. Bunlar atasözlerine benzese de anlatımda genel kural niteliği taşımadıkları görülür. "Et tırnaktan ayrılmaz." bir atasözü; "et tırnak olmak" ise bir deyimdir. "Atı alan Üsküdar'ı geçti." cümle hâlinde kurulmuş bir deyimdir.

Bu parçada kullanılan anlatım biçimi ve dü­şünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden han­gisidir?

A)   Tartışma – tanımlama                       B)   Açıklama - örnekleme

C)   Tartışma - tanık gösterme                 D)   Açıklama - benzetme

 

19.Şair İsmet Özel, son yayımladığı şiir kitabının başına uzunca bir "Şiir Okuma Kılavuzu" koymuş. Ben kendi payıma, şiirin kılavuzla okunma yanlısı değilim. Daha açıkçası şiirleri okuduğumda, şiirlerin kılavuzla ilintisini pek bulamıyorum. Ahmet Haşim'in şiir üstüne düşünceleri, Orhan Veli'nin Garip Önsözü de bana hiçbir zaman kılavuzluk etmemiştir. Bunlar bana şairin, şiir üstüne yaptığı genellemeler gibi geliyor. Şair şiiri şöyle anlarmış, böyle anlarmış, bize ne? Biz yazılan şiire bakalım.

Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tartışma                                             B) Açıklama     

C) Betimleme                                          D) Öyküleme  

 

20. Vaktiyle bir balıkçı günlerce denizde kalır. Döndüğünde mahalle halkına başından geçenleri öyle güzel anlatır ki, herkes onun, peri kızları, deniz kızlarıyla gerçekten içli dışlı olduğuna inanır; anlattıklarını büyük bir heyecanla dinler. Ancak, bir gün balıkçı denizin ortasında bir ada, adanın kıyısında da bu kez gerçek peri kızlarıyla deniz kızlarını görmez mi? O gün mahalleye asık bir suratla döner. "Hadi anlatsana, neler gördün?" diyenlere, yorgun ve isteksiz "Hiç" der. "Bugün hiçbir şey görmedim."

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Betimleme                                          B) Açıklama

C) Tartışma                                            D) Öyküleme

 


REKLAMLAR


Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu nedenle, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, sorucam@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilirler. Şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır. Sitemiz hiçbir şekilde kar amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.