9.Sınıf Biyoloji 1.Tema Test Soruları Çöz-40 Soruluk Cevaplı Test


REKLAMLAR
Ekleyen: soruca | Okunma Sayısı: 236267

SORULAR

[1] Organik moleküllerden bazıları aşağıdaki gibidir;
I. Glikoz
II. Riboz
III. Enzim
IV.B1 vitamini
Bunların hangileri karbonhidrattır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) III ve IV

[2] Aşağıdakilerden hangisinin kimyasal yapısında protein bulunmaz?
A) Hücre çeperi
B) Kloroplast
C) Mitokondri
D) Hormon
E) Enzim

[3] İyot çözeltisi aşağıdaki organik moleküllerden hangisine dökülürse mavi renk oluşur?
A) Glikoz
B) Protein
C) Yağ
D) Glikojen
E) Nişasta

[4] A, D, E, K  vitaminlerinin ince bağırsaktan emilmesi, aşağıdaki besinlerden hangisinin emilmesine bağlıdır?
A) Protein
B) Yağ
C) Su
D) Karbonhidrat
E) Madensel tuz

[5] Bitkisel bir hücrenin yapısında;
I. Protein
II. Glikoz
III. Glikojen
IV. Yağ
moleküllerinden hangileri bulunmaz?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I, II ve IV
E) III ve IV

[6] Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin hidrolizi sırasında ester bağları kopar?
A) Maltoz
B) Nişasta
C) Glikojen
D) Protein
E) Lipit

[7] Hücrelerde bulunan;
I. Nişasta
II. Maltoz
III. Sakaroz
IV. Protein
moleküllerinden hangilerinin yıkılmasıyla yapısal olarak tek çeşit monomer oluşur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız IV
D) III ve IV
E) I, II ve III

[8] Hücre içerisindeki metabolik olayların tümünde kullanılan organik molekül çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Glikoz
B) Vitamin
C) Enzim
D) Lipit
E) Hormon

[9] Bir tripeptid molekülünün oluşumu sırasında;
I. Üç peptid bağı kurulur.
II. Üç aminoasit kullanılır
III. Dört aminoasit kullanılır
IV. İki mol su açığa çıkar
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve IV
E) I, III ve IV

[10]  Enzimlerle ilgili olarak;
I. Mutlaka protein içerirler
II. Yapılarında mutlaka Koenzim vardır
III. Reaksiyonlarda katalizör görevi yaparlar
IV. Her enzimin etki edeceği substrat çeşidi bellidir
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) Yalnız IV
D) I ve IV
E) I, II ve III

[11]   Vitaminlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bütün vitaminler suda erir
B) Bütün vitaminlerin zardan geçme kolaylığı aynı derecededir
C) A vitamini kan içerisinde sentezlenir
D) A, D ve K vitaminleri suda erirler
E) Provitamin A vücut içinde esas vitamine dönüşür

 

[12]  Büyük moleküllü besinlerin hidrolizi sırasında;
I. Peptid bağları
II. Ester bağları
III. Glikozit bağları,
yıkıma uğramaktadır. Bunlardan hangisi veya hangilerinin hidrolizi ile açığa  çıkan yapıtaşının bileşiminde daima N (azot) elementi bulunur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

[13]  Vitaminler canlı organizmalarda, en çok aşağıdaki amaçlardan hangisi için tüketilirler?
A) Solunumun ham maddesi
B) Hücre organellerinin yapı maddesi
C) Enzimlerin yardımcı kısmı
D) Alyuvarların esas maddesi
E) Sinir hücrelerinin yapı maddesi

 

[14]  Bütün ribozomları çıkarılan bir bitki hücresinde;
I. Glikoz
II. Protein
III. Enzim
IV. Nişasta
moleküllerinden hangilerinin sentezi ilk önce durur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) II ve IV
E) II, III ve IV

 

[15]  Enzimlerin yapısına katılan molekül grupları aşağıdaki gibi isimlendirilir;
I. Koenzim
II. Apoenzim
III. Kofaktör
bir insanın hücresi bunlardan hangilerini daima kendisi sentezler?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

[16]  Aşağıdaki vitamin çeşitlerinden hangisi Provitamin (ön vitamin) olarak vücuda alınıp karaciğerde esas vitamine dönüşür?
A) B1 vitamini
B) A vitamini
C) C vitamini
D) E vitamini
E) K vitamini

[17]  Hücre içerisinde sentezlenen enzimlerin sadece belirli reaksiyonlarda görev almaları, enzimlerin aşağıdaki özelliklerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Proteinden yapılmış olmaları
B) Özel bir aktif bölge taşımaları
C) Ribozomlar üzerinde sentezlenmeleri
D) Aktivasyon enerjisinin seviyesini düşürmeleri
E) Reaksiyondan etkilenmemeleri

[18]  Prokaryot ve ökaryot hücrelerde çeşitli fonksiyonlar yapan bütün enzimlerin ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sitoplazma sıvısı içinde bulunmaları
B) Hücre dışında görev yapmaları
C) Ribozomlar üzerinde sentezlenmeleri
D) B grubu vitaminlere ihtiyaç duymaları
E) Sadece aminoasit içermeleri

[19]  Bir aminoasit molekülünün yapısında;
I. Karboksil grubu
II. Peptid bağı
III. Amino grubu
IV. Alkil grubu
gibi kısımların hangileri bulunmaz?
A) I ve II
B) Yalnız II
C) II, III ve IV
D) Yalnız IV
E) II ve III

[20]  Aşağıdakilerden hangisi, enzimlerle ilgili, ortak bir özelliktir?
A) Yapısında Koenzim bulunması
B) Aktivasyon enerjisini düşürmesi
C) Sadece hücre içerisindeki reaksiyonları yürütmesi
D) Dehidrasyon reaksiyonlarını yürütmesi
E) Yapısında vitaminler bulundurması

[21]  Besinlerin uzun sürede ağızda çiğnenmesi, temelde aşağıdakilerden hangisine yol açtığı için, hidroliz reaksiyonlarını kolaylaştırır?
A) Besinlere kayganlık kazandırması
B) Besinleri toplu bir kütle haline getirmesi
C) Ortamın pH’ını azaltması
D) Enzimlerin etki yüzeyini artırması
E) Ortamın sıcaklığını artırması

[22]  Yapısında 454 tane peptid bağı bulunan bir protein molekülünün  hidrolizinden en çok kaç çeşit aminoasit ortaya çıkar?
A) 455
B) 454
C) 20
D) 100
E) 12

[23]  Proteinler, hücre içerisinde  en çok aşağıdaki faaliyetlerden hangisi için tüketilirler?
A) Solunumla enerji açığa çıkarma
B) Hücre yapısına katılma
C) Hücre çeperinin bileşimine girme
D) DNA bileşimine katılma
E) Fermantasyonla parçalanma

[24]  Aşağıda bazı organik moleküller ve parçalanma reaksiyonları verilmiştir.
I.    Yağ                           à Yağ asitleri + Gliserol
II.   Sakkaroz   à Glikoz + Glikoz
III.  Protein                      à n(Amino asit)
IV. Selüloz                      à n (Glikoz)
V.  Glikojen                     à Galaktoz + Fruktoz
Verilenlerden hangisinin monomeri yanlış eşleştirilmiştir?
A) I ve II
B) II ve V
C) I, III ve IV
D) I, II, III ve IV
E) I, III, IV ve V

 

[25]  Mineraller insan sağlığı için çok önemli olan moleküllerdir. Bu nedenle gerekli olan mineraller mutlaka besinlerle alınmalıdır.
Mineral eksikliğinde ortaya çıkan hastalıklardan bazıları şunlardır:
- Guatr
- Kansızlık
- Kemik erimesi
- Kan basıncının düşmesi
Buna göre aşağıdaki minerallerden hangisinin eksikliği verilen hastalıklardan “kansızlık” ile ilgilidir?
A) Kalsiyum   
B) Sodyum     
C) Demir
D) Çinko         
E) İyot

 

[26]  Canlıların temel bileşenleri, inorganik ve organik moleküllerden meydana gelmiştir.
Organik moleküllerin bazı özellikleri şunlardır:
I. Canlıda üretilmeleri
II. Yapılarında C, H, O elementlerinin birlikte bu­lunması
III. Canlının yapısına katılmaları
IV. Düzenleyici olmaları
Verilenlerden   hangileri   organik  molekülleri inorganik moleküllerden ayıran özelliklerdir?
A) Yalnız III    
B) I ve II         
C) II ve III
D) I ve IV        
E) III ve IV

 

[27]  Canlılarda bulunan moleküllerden bazıları şunlar­dır:
I. Enzim
II. ATP
III. Hormon
IV. Nükleikasit
V. Koenzim
Bu moleküllerden hangileri hücre içindeki reaksiyonların gerçekleşmesi sırasında birlikte iş görebilirler?
A)Yalnız I       
B) Yalnız III    
C) Yalnlz IV
D) l, II ve V     
E) III ve IV

 

[28]  Hücre zarının yapısına katılan;
I. Protein
II. Karbonhidrat
III. Yağ
moleküllerinden hangileri hücre tanınmasın da rol oynayan glikoprotein ve glikolipidlerin yapısına katılır?
A) Yalnız I    
B) Yalnız II  
C) I ve II 
D) II ve III   
E) I, II ve III

[29]  Aşağıdaki besin maddelerinden hangisi, memeli bir hayvanın sadece ince bağırsağında yapı taşlarına dönüşür?
A) Glikojen
B) Yağ
C) Protein
D) Nişasta
E) Vitamin

[30]  Bir apoenzimi oluşturan monomerlerin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Karboksil grubu (COOH)
B) Amino grubu (NH2)
C) Pürin bazı
D) Alkil grubu (R)
E) Azot elementi

[31]  Bir bitki hücresinde, belirli bir enzimin birim zamanda oluşturduğu ürün miktarı üzerine, aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur?
A) Enzim miktarının
B) Ortam pH’sının
C) Ortam sıcaklığının
D) Sübstrat miktarının
E) Hücre büyüklüğünün

[32]  Hücre zarının yapısını oluşturan organik moleküllerin monomerleri arasında;
I. Peptid
II. Ester
III. Nükleozit
bağlarından hangileri bulunur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

[33]  Aşağıdakilerden hangisi, karbonhidratların memeli hayvan dokularındaki depo şeklidir?
A) Glikoz
B) Nişasta
C) Selüloz
D) Glikojen
E) Pektin

[34]  Bütün aminoasit çeşitlerinde;
I. Amino grubu
II. Değişken (R) grubu
III. Karboksil grubu
IV. H grubu bulunur
Protein sentezlenirken, iki aminoasite ait hangi gruplar arasında peptid bağı oluşur?
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve III
E) II ve IV

[35]  Enzimlerin yapısında;
I. Protein
II. Kofaktör
III. Koenzim
bulunabilir. Bunlardan hangileri bütün enzimlerde ortaktır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) I, II ve III
E) I ve III

[36]  Bir hücredeki anabolik ve katabolik (yapım ve yıkım) reaksiyonların tümünde kullanılan ortak organik madde çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Glikoz
B) Nişasta
C) Enzim
D) Yağ asidi
E) Hormon

[37]  Canlı bir hücrenin ribozomları üzerinde enzim sentezlenirken;
I. RNA çeşitleri
II. Aminoasitler
III. Enzim
IV. Su
moleküllerinden hangilerine gerek duyulmaz?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) Yalnız III
D) II, III IV
E) Yalnız IV

[38]  Hızla ribozom sentezleyen bir hücrenin sitoplazmasındaki;
I. Aminoasit
II. Su
III. Adenin bazı
IV. Timin nükleotidi
moleküllerinden hangilerinin miktarında, bu olaya bağlı olarak bir azalma olması beklenemez?
A) Yalnız IV
B) Yalnız I
C) II ve IV
D) I ve III
E) I, II ve IV

[39]  Canlı hücrelerde bulunan organik moleküllerden bazıları şunlardır;
I. Deoksiriboz
II. Galaktoz
III. Riboz
IV. Aminoasit
bunlardan hangilerinin yapısındaki karbon (-C-) sayısı daima aynıdır?
A) I ve III
B) II ve IV
C) II, III ve IV
D) I ve IV
E) III ve IV

 

[40]  Canlılık özellikleriyle ilgili olarak verilen;
I. Duyu organlarına sahip olma
II. Üreyerek birey sayısını artırma
III. Metabolizma artıklarını vücuttan uzaklaştırma
IV. Hücrelerden meydana gelmiş olma
şeklindeki özelliklerden hangileri yalnızca hayvanlara ait bir özelliktir?
A) Yalnız I      
B) Yalnız III    
C) I ve III
D) I, III ve IV   
E) II, III ve IV

 


REKLAMLAR


Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu nedenle, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, sorucam@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilirler. Şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır. Sitemiz hiçbir şekilde kar amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.