İlköğretim Okulları Serbest Etkinlikler Ders Saati Uygulaması


REKLAMLAR
Ekleyen: soruca | Okunma Sayısı: 2872

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 03.09.2010 tarih ve 6181 sayılı Serbest Etkinlikler konulu yazıları ile ilköğretim okullarının serbest etkinlik ders saatlerindeki uygulamaları açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 03.09.2010 tarih ve 6181 sayılı Serbest Etkinlikler konulu yazılarında; İlköğretim kurumlarındaki Öğrencilerin zorunlu ders saatinin azaltılarak ders yükünü hafifletmek, öğrencilere okulu daha çok sevdirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda etkinlikler yapmalarına ve ders seçmelerine imkân vermek amacıyla gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar, akademik çevreler ve alandan gelen bildirimler de dikkate alınarak yeniden düzenlenen İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi 2010–2011 Öğretim Yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. Buna göre; ilköğretim okullarının haftalık zorunlu ders saati toplamı 1, 2 ve 3.sınıflarda 25; 4 ve 5. sınıflarda 26 ders saati olarak belirlenmiş, buna ilaveten 1, 2 ve 3. sınıflarda 5, 4 ve 5. sınıflarda da 4 ders saatinde serbest etkinlik uygulamalarının yapılmasına karar verilmiştir.

Serbest etkinliklerin amacı; öğretici ve eğlendirici uygulamalar yoluyla öğrencilerin okulu daha çok sevmelerini, bir aile ortamı gibi benimsemelerini, okulda kendilerini rahat ifade edebilmelerini, güvende hissetmelerini, daha mutlu olmalarını sağlamak, diğer öğrencilerle etkileşimlerini artırarak sosyalleşmelerine yardımcı olmak; zihinsel, fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamaktır. Serbest etkinlik saatinde uygulanacak etkinlikler yoluyla öğretmenler öğrencilerinin yeteneklerini ortaya çıkarabilecek ortamlar düzenlerken öğrenciler kendilerini tanıma imkânı elde edeceklerdir, Serbest etkinlik saatlerinde öncelikle öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerine, yaratıcı zekâlarını ve hayal güçlerini; yardımlaşma, dayanışma, iş birliği, dürüstlük, empati kurma, öz güven, liderlik vb. özelliklerini geliştirmelerine, sosyal çevrelerini, yaşadıkları ortamı, millî, manevi ve evrensel değerleri tanımalarına, yaşadıkları sorunlara çözümler üretebilmelerine, toplumla uyumlu ve topluma katkısı olan bireyler olarak yetişmelerine imkân sağlayacak nitelikte uygulamalara yer verilmelidir. İlköğretim sürecinin özellikle ilk yılları kişilik gelişimi ve karakter oluşumu açısından oldukça önemlidir. Çocuğun kendini güvende hissetmesi, psikolojik ve sosyal gelişimini etkilemektedir. Çocuklar insani ve ahlaki değerleri, doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü sosyal çevrede öğrenirken aynı zamanda kişilik özellikleri de şekillenmektedir. Bu nedenle öğrencilerin serbest etkinlik saatlerinde sosyal paylaşım içinde bulunmaları sağlanırken aynı zamanda dostluk, arkadaşlık, yardımseverlik, adalet, sorumluluk, sevgi, nezaket, sabır, hoşgörü, duygudaşlık, dürüstlük vb. değerleri de kazanmalarına özen gösterilmelidir. Serbest etkinlik saatlerinde öğrencilerin yaşları ve kavrama düzeyleri dikkate alınarak kişilik gelişimine yönelik; kitap okuma, drama, film izleme, yarışma, oyun, gezi ve gözlem, spor, sanat etkinlikleri vb. yapılmalıdır. Sosyal etkinlik saatinde öğrencilerin farklı ortamlarda bulunmaları sağlanarak sosyal yaşam becerileri geliştirilmelidir. Öğretmen öğrencilerle-MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde- çarşı, pazar gibi alışveriş ortamlarına giderek bütçe oluşturma, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünü seçme, tüketici haklarını bilme konularında onlara yardımcı olabilir. Çevrenin imkânları ölçüsünde sebze meyve yetiştirme, balık tutma vb. faaliyetler, yaşanılan çevreyi düzenleme, bölgenin gelir kaynağı olan meslekleri tanıma, trafik ve ev kazalarından korunma gibi etkinlikler öğrenci seviyesine uygun olarak yaptırılabilir. Anne babalar sınıflara davet edilerek meslekleri ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirebilir. Kurum ve kuruluşlara ziyaretler düzenlenebilir. Tüm bu etkinlikler yapılırken resmî ve özel kurum ve kuruluşların imkânlarından da (kütüphane, müze, yüzme havuzu, atölye, spor salonu, fabrika, iş yerleri, çiftlik, kültür parkı vb.) yararlanılabilir.  Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda özel yeteneklerini geliştirmeye yönelik etkinlikler de düzenlenebilir. Bu çerçevede bir kitabı/hikâyeyi sınıfça okuma ve buna yönelik canlandırma, anlatılan olayı resimleme vb. etkinlikler yapılabilir. Müzik, resim ve sporla ilgili faaliyetlerde bulunulabilir. Öğrencilerin yabancı dildeki ses ve kelimelere aşinalığını artırmak amacıyla sınıf seviyesinde şarkı söyleme, oyun oynama, drama vb. etkinlikler yapılabilir. Ayrıca öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirmeye yönelik satranç turnuvaları, yarışmalar, bulmacalar, oyunlar, şenlikler, şiir, müzik dinletileri vb. düzenlenebilir. Öğrenci sayısı fazla olan okullarda farklı şubelerden öğrencilerin katılabileceği çeşitli gruplar oluşturularak da serbest etkinlikler uygulanabilir. Serbest etkinlik saatleri planlanırken okul yönetimi sınıf öğretmenleri ile birlikte, eğitim öğretim yılının başında fiziki şartlar ve materyal hususlarının okuldaki etkinlik uygulamalarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde bir planlama yapmalıdır. Serbest etkinlik saatlerinde günlük hayata ve kişisel ilgi alanlarına yönelik eğitici faaliyetler düzenlenmelidir. Etkinliklerin tasarlanmasında öğrencilerin ilgi alanları, bireysel yetenekleri, istekleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun için öğretmenler öğrencilerini tanımaya yönelik etkinlikler düzenlemeli, bu konuda rehberlik servisleri, rehberlik ve araştırma merkezleri (RAM) ve okulun rehber öğretmenleriyle iş birliği yapmalıdır. Sınıf öğretmenleri, gerektiğinde branş öğretmenleri ile iş birliği yaparak serbest etkinlik saatlerini günde bir- iki saat uygulayabileceği gibi etkinliğin niteliğine göre (yol, süre vb. etkenleri göz önünde bulundurarak) hepsini bir günde de uygulayabilir. Ancak bu uygulama serbest etkinlik saatinin bir güne yayılması şeklinde bir planlamaya dönüşmemelidir. Buna göre serbest etkinlik saati için zümre öğretmenler kurulunca aylık faaliyet planı hazırlanacak ve okul idaresinin kontrolünde uygulanacaktır. Bu faaliyetler için yararlanılacak fiziki mekânlar okul yönetimi tarafından etkinliğin uygulanmasına imkân verecek şekilde düzenlenmelidir. Etkinlik uygulamaları ailelere mali külfet getirilmeden, okulun ve çevrenin imkânları kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Serbest etkinlik saatinde deneme sınavları, sınavlara hazırlık ve telafi eğitimi kesinlikle yapılmayacaktır. Beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar derslerinin olduğu günlerde serbest etkinlik uygulamalarının yapılmamasına özen gösterilmelidir. Serbest etkinlik saatinin içeriği ve işlenişi konusunda aileler de bilgilendirilerek gerekli iş birliği sağlanmalıdır. Uygulamanın bu doğrultuda gerekli hassasiyetle yapılmasını rica ederim. Açıklamasında bulunuldu.Haftalık zorunlu ders saati sayısı 1, 2. ve 3. sınıflarda 25’e, 4. ve 5. sınıflarda 26’ya indirilmişti. Öğretmenlerin 30 ders saatini doldurması gerektiğinden aradaki farkların Serbest etkinliklerle kapatılacağı belirtilmişti. İlköğretimde Serbest etkinlikler saatinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak;

Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanır.

Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanır.

Seçmeli sanat ve spor etkinlikleri, bilişim teknolojileri, satranç ve tarım derslerinin programlarından öğrenci düzeyi de göz önünde bulundurularak yararlanılabilir.

sınıflarda Talim ve Terbiye Kurulunun 30.03.2000 tarihli ve 32 sayılı Kararıyla kabul edilen yabancı dil öğretim etkinlikleri ile 4 ve 5. sınıflarda seçmeli yabancı dil dersi öğretim programlarından yararlanılabilir.

Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir.

Serbest etkinlikler saati, zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır. 2010–2011 Öğretim Yılında seçmeli bilişim teknolojileri dersini 1–5. sınıflarda seçmiş olan okullar, serbest etkinliklerin ders saatleri içerisinde bu dersi işleyeceklerdir. Basım ve dağıtımı yapılan ders kitapları kullanılacaktır.

 

 


REKLAMLAR


Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu nedenle, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, sorucam@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilirler. Şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır. Sitemiz hiçbir şekilde kar amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.